GEOMANCER - Геологи, хайгуулын өгөгдлийн мэдээллийн систем

Геологи хайгуулын үйл ажиллагаа эрхэлдэг байгууллагуудын үйл ажиллагааны өгөгдөл, бичиг баримтыг хадгалан, тайлан боловсруулалт хийдэг. Систем нь дараах хэсгүүдтэй.

  • Геологи, хайгуулын төсөл, лиценз, ашиглалтын талбайн мэдээлэл
  • Цооногийн өрөмдлөгийн дэлгэрэнгүй мэдээлэл/координат, гүн, хугацаа, компани, инженер/
  • Бүх төрлийн дээжийн дэлгэрэнгүй мэдээлэл
  • Лабораторийн шинжилгээ, үр дүн, боловсруулалт
  • Геофизикийн хэмжилтийн үр дүн
  • Цооногийн хөндлөн зүсэлтийн тайлан
БИДЭНТЭЙ НЭГДЭЭРЭЙ :
   
2017 © All Rights Reserved. Efficient way LLC