E-DASHBOARD - Өгөгдлийн шинжилгээ, мониторингийн дэшборд систем

Файл хэлбэртэй болон нэгдсэн мэдээллийн санд хуримтлагдсан өгөгдлүүд дээр боловсруулалт, шинжилгээ хийн өдөр бүр, цаг минут тутамд бизнесийн үйл ажиллагаа, шийдвэр гаргалт, хяналтандаа оновчтой ашиглахад зориулсан систем юм. Тус систем нь дараах боломжуудтай.

  • Бүх төрлийн үйл ажиллагааны мэдээллийн статистик гаргах
  • Оновчтой, ашиглахад хялбар, ойлгомжтой хэрэгсэл
  • Цаг хугацааны бодит мэдээлэл, сүүлд хийгдсэн хөдөлгөөн
  • Статистик боловсруулалт, анализ
  • Ерөнхийгөөс дэлгэрэнгүй хүртэлх бүх түвшний тайлан
  • Цаашдын хандлага тодорхойлох
  • Ашиглаж буй мэдээллийн системийн холболт
  • Microsoft Excel файл, CSV файлтай ажиллах
  • Бүх төрлийн өгөгдлийн сантай холбогдон ажиллах
БИДЭНТЭЙ НЭГДЭЭРЭЙ :
   
2017 © All Rights Reserved. Efficient way LLC