МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИЙН ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Байгууллагын үйл ажиллагааны онцлогт тохирсон мэдээллийн технологийн зөвлөх үйлчилгээг дараах чиглэлтэй үзүүлдэг.

  • Байгууллагын үйл ажиллагааны онцлогт тохирсон шинэ системийн хөгжүүлэлт хийх
  • Тусгай зориулалтын бэлэн системийн судалгаа, нэвтрүүлэлт, сургалт, гарын авлага боловсруулах
  • Өөрийн програм хангамжийн бүтээгдэхүүнийг суурилуулах, тохиргоо хийх, нэвтрүүлэлт, үйлчилгээ
  • Уялдаа холбоогүй системүүдийн интеграци хийх шийдлийг боловсруулж, шаардлагатай тохиолдолд гүүр системийг боловсруулах
  • Одоогийн ашиглаж буй систем, цуглуулж буй өгөгдөлд тулгуурлан шийдвэр гаргалт, хяналт тайлангийн шийдлийг боловсруулах
БИДЭНТЭЙ НЭГДЭЭРЭЙ :
   
2017 © All Rights Reserved. Efficient way LLC